tisdag 22 oktober 2013

Språkhistoria lektion 2


Lektionsmål
Att få förståelse för hur språkens släktskap ser ut och kunna redogöra för släktskapen mellan språken.


Övning
Grupper:

Simon, LO, Julia
Max Lina, Jakob
Linda, Rebecka, Shqipron
Robin, Dennis, Sanna
Olivia, Maja
Joakim, Daniel, Jack


  • Skriv en kort dikt (ca. fyra rader)
  • Skriv ner dikten i flera versioner (svenska, danska/norska, engelska/tyska/holländska + en valfritt språk) under varandra. Ungefär som Camilla gjort här (fast hon har fler)
  • Ta Google Translate till hjälp när det behövs.
  • Diskutera vilka likheter som finns när det gäller ordföljd, grammatik och vokabulär)
Ni ska läsa dikterna för klassen och presentera vad ni kom fram till (sammanfattningsvis) kring likheter och skillnader.

Provet

Provet kommer att bestå av en uppsats som jag inleder åt er och som ni ska färdigställa. Det går ut på att ni som bakgrund ska redogöra för släktskapen mellan språken, och därefter besvara frågeställningen "Utgå från några faktorer och redogör för hur de har bidragit till utvecklingen av svenska språket". Ni ska ge belägg för era påståenden och skriva på korrekt, och formell svenska.

Jag kommer att ge er några faktorer (politik, religion etc) som ni får välja mellan. Ni ska välja två faktorer att utreda i er uppsats.

I provet ingår att man på papper planerar strukturen i sin text, och att detta lämnas in till mig när ni slutfört uppgiften. Ett exempel på detta kommer att läggas upp på bloggen.

På provet kommer ni att ha tillgång till läroboken. I den får ni ha post-its för att förbereda er. Detta rekommenderas. Under provet skriver ni i Word.

För de av er som vill satsa på A kommer frågeställningen också att kräva att ni ska blicka framåt och resonera kring och dra slutsatser om hur svenska språket kan komma att ändras i framtiden. För att få idéer till detta kan ni, utöver bokens innehåll, bland annat läsa följande artiklar:


PS. Artiklarna är tänkta att fungera just som inspiration. Fokus vid bedömningen kommer att ligga vid självständiga resonemang och slutsatser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar